Příprava podkladů pro zadání
regulačního plánu

Proč je potřeba regulační plán?

Šárecké údolí je stabilizované území trpící mnoha neduhy, ale s tradicí a potenciálem rekreačně oddechového území. Má fascinující skoro tisíciletou tradici vývoje.

Ač součást města je zde zachován venkovský ráz se specifickými nároky a potřebami na správu a údržbu. Potřeby území jsou zřejmé, ale vzhledem k jeho specifičnosti se je nedaří účinně a koncepčně prosazovat. Město nevykonává aktivní managment, území je zarostlé nálety, nadále se prostavuje a uzavírá. Jedinečná harmonie kulturní krajiny a staveb s divokými stráněmi se stále více stává minulostí. Je jen na nás, zda jedinečnost této historické kulturní krajiny budeme schopni uchovat i pro další generace.

Spolek Šárecké údolí ve spolupráci s MČ Prahou 6 chce nalézt shodu na způsobech využití území tak, aby byl zachován smysl a funkce přírodního parku. Jeho rekreačně oddechové funkce při udržitelném rozvoji infrastruktury, stavební činnosti a hospodaření na pozemcích. Jsme přesvědčeni, že pro všechny zainteresované je vhodnější mít nastaveny srozumitelné mantinely, které dají individuální volnost pro potřeby využití území, ale zároveň bude reálně ochráněn celkový ráz území.

Proto aby nalezená shoda byla platná a pro všechny dotčené závazná budeme usilovat o vznik regulačního plánu, který je podrobným nástrojem územního plánování a umí specifikovat podrobné limity při zachování individuálních potřeb v území.

Základem pro zpracování musí být zadání, které by nyní za pomoci tohoto webového rozhraní a aktivní účasti všech dotčených mělo během cca 1 roku vzniknout.


Regulační plán – viz. Zákon č. 184/2006Sb. Oddíl 3 §61
1) Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby, nebo veřejně prospěšná opatření.
2) Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán vydaný krajem je dále závazný pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území.
3) Regulační plán může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav podle zvláštního právního předpisu. (zákon č. 139/2002 Sb.)
 • 2/17

  Únor 2017
  Sběr informací

  Zveřejnění rozborů jejich kontrola, připomínkování, dopracování a doplňování informací – sběr informací

 • 4/17

  Duben 2017
  Připomínkování a projednání představy rozvoje území

  Kompletní zveřejnění rozborů včetně návrhů členění ploch pro zpracování regulačních zásad.

 • 9/17

  Září 2017
  Vydání finálního stavu představy rozvoje území. Zahájení projednávání a dopracovávání regulačních zásad

  Finální vydání rozborů a členění ploch pro zpracování regulačních zásad. Vydání finálního stavu představy rozvoje území. Zahájení projednávání a dopracovávání regulačních zásad.

 • 2/18

  Únor 2018
  Vydání regulačních zásad dle výsledku projednání a vydání celkového zadání regulačního plánu k oficiálnímu schválení MČ P-6

 • 5/18

  Květen 2018
  Podání podnětu MČ Prahy 6 na zpracování regulačního plánu na MHMP

Studie od Ing. arch. A. Holuba na základě které bylo vymezeno stávající zastavitelné území. Studie obsahuje některé regulační prvky, člení území na zóny a ukazuje vizi rozvoje v roce 1994. Vysvětluje se tak představa o mantinelech, které dnes v podobě územního plánu pro území platí.

Řešené území se nalézá na území přírodního parku Šárka-Lysolaje. Proto základní teze pro regulační zásady budou kromě rozborů vycházet z hodnocení krajinného rázu ve smyslu §12 zákona č.114/1992 Sb. Hodnocení krajinného rázu bude zpracováno pro každou dílčí lokalitu dle metodického postupu zpracovaného pro ČVUT v roce 2004. Pro stanovení a vyjednání shody na podobě regulačních zásad bude hodnocení krajinného rázu určující.
Na základě výsledků projednání rozborů  zde bude zveřejněno hodnocení krajinného rázu, které bude možné připomínkovat. Následně pak budou postupně zveřejňovány nově navrhované regulační zásady v rámci kterých se bude formou připomínek a diskusí hledat shoda na využití území a rozumné a potřebné míře regulace.

Metodický postup pro posuzování krajinného rázu je dostupný zde. Stáhnout zde
Pro přehlednost postup obsahuje návodné tabulky. V editovatelné formě jsou přístupné níže.
postup_hodnoceni_etapa_A.doc
postup_hodnoceni_etapa_B.doc
postup_hodnoceni_etapa_C.doc
tabulka_posouzeni_raz_final.doc

Zpracování nových regulačních zásad vyvolá potřebu dílčích úprav stávajícího územního plánu. Pro potřeby zadání zde bude návrh těchto úprav postupně zpracováván a zveřejňován, aby byl zajištěn soulad nových regulačních zásad s územním plánem.

Podobu stávajícího územního plánu včetně podoby aktuálních změn je možné nahlédnout zde: http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/

Zpracování nových regulačních zásad bude projednáváno i se zpracovatelem nového územního plánu. Regulační zásady musí být v souladu i s nově navrhovaným územním respektive metropolitním plánem. Postupně zde budou zveřejňovány potřebné korekce. Konečným cílem je, aby zpracovatel v souladu se schválenými regulačními zásadami vymezil pro území požadavek na dopracování regulačního plánu, pokud nebude zpracován dříve než bude vydán metropolitní plán

Podobu stávajícího návrhu metropolitního plánu lze nahlédnout zde: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan-ke-stazeni